نطریه مندل فصل 8

حجم فایل : 1.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا نظریه مندل
فصل 8 Allele for flowers
flowers
آلل حالت های مربوط به یک صفت آلل می گویند.
به فرم های مختلف یک ژن آلل گویند.
به عبارت دیگر اشکال مختلف یک ژن که در محل های یکسان بر روی کروموزوم های مشابه قرار گرفته اند، آلل های یکدیگرند.
آلل ها در طول تکامل و از جهش در یک آلل اولیه بوجود آمده اند.
آلل های غالب و مغلوب
ژنوتیپ و فنوتیپ پژوهش های مندل و کشف قوانین وراثت . قانون تفکیک ژن ها


دو آلل مربوط به هر صفت در هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می شوند.

قانون اول مندل ریشه در متافاز میوز یک دارد.
قانون تفکیک ژن ها گامتوژنز: جدایی آلل ها لقاح: به هم پیوستن آلل ها پژوهش های مندل و کشف قوانین وراثت . قانون تفکیک ژن ها
دو آلل مربوط به هر صفت در هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می شوند.
قانون اول مندل ریشه در آنافازمیوز یک دارد.

2. قانون جور شدن مستقل ژن ها:
هنگام تشکیل گامت ها، آلل های مربوط به هر صفت، بدون تاثیر بر صفات دیگر، از هم تفکیک می شوند.
قانون دوم مندل در مورد ژن های ناپیوسته صحیح است. ژن های پیوسته آیا ژن های پیوسته می توانند از هم جدا شوند؟ پایان...